SPECJALIZACJE

Zespół WKGI jest zaangażowany w sprawy wymagające innowacyjnego podejścia, kreatywności i szerokiego rozumienia niuansów procesowych.

Doradzamy w zakresie strategii egzekwowania praw własności intelektualnej w najbardziej skomplikowanych sporach sądowych w Polsce.

Zespół jest również znany ze swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie umów, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, prawa żywnościowego, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz szerokiego rozumienia praktyki Life Science oraz ochrony zdrowia.

Zakres usług:

 • Strategia ochrony znaków towarowych
 • Ocena kolizji znaków towarowych – mylące podobieństwo do innych znaków i oznaczeń
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie praw do znaków towarowych
 • Zabezpieczenie roszczeń, zajęcie towarów, zabezpieczenie dowodów, roszczenie informacyjne
 • Odszkodowania i roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • Sprawy o unieważnienie i wygaszenie praw do znaków towarowych
 • Umowy
  1. cesji i licencji znaków towarowych
  2. umowy dystrybucji, franchisingu i agencji
 • Audyty prawne / compliance
 • Szkolenia – jak skutecznie chronić markę i jak zarządzać portfolio znaków towarowych

Przykładowe doświadczenie:

 • reprezentacja w wielu sporach sądowych dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych, w tym zakresie roszczeń pieniężnych na rzecz klientów z branży FMCG, wydawniczej, finansowej, farmaceutycznej, opakowaniowej, budowlanej, motoryzacyjnej, handlowej, dostawców usług świadczonych przez Internet, sklepów internetowych
 • reprezentacja w sporze dotyczącym możliwości używania znaków towarowych przez podmioty dostarczające usług porównywania cen
 • reprezentacja w sporze o naruszenie praw do nieużywanego znaku towarowego dotyczącego opakowań szklanych
 • reprezentacja w sporze o naruszenie praw do znanego znaku towarowego z branży outdoor
 • reprezentacja w sporach o naruszenie praw do znaków towarowych w kontekście informacyjnego użycia znaku towarowego
 • reprezentacja w sporze o zakres odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi wykorzystywane przez naruszycieli praw do znaków towarowych w sprzedaży nieoryginalnych towarów
 • reprezentacja w sporze o naruszenie praw do znaku towarowego wydawcy, w tym postępowania o unieważanienie znaku towarowego
 • negocjacje ugód sądowych i pozasądowych
 • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych, agencyjnych, dystrybucyjnych i franchisingowych
 • dostosowywanie wzorów umów dotyczących znaków towarowych do wymogów polskiego prawa
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu ochrony (znak towarowy, wzór), zarządzania znakami, strategii ochrony przed naruszeniami

 • Strategia ochrony wzorów przemysłowych i użytkowych a także zewnętrznej postaci produktów i opakowań, a także ochrony tzw. trade dress,
 • Ocena kolizji wzorów (w tym z trówymiarowymi znakami towarowymi)
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie praw do wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich do wzorów i kształtu produktów
 • Zabezpieczenie roszczeń, zajęcie towarów, zabezpieczenie dowodów, roszczenie informacyjne
 • Odszkodowania i roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych,
 • Sprawy o unieważnienie wzorów
 • Umowy cesji i licencji wzorów
 • Umowy dotyczące stworzenia wzorów, kształtu produktów i opakowań
 • Audyty prawne / compliance
 • Szkolenia – jak skutecznie chronić wzory; jak zarządzać portfolio praw własności intelektualnej

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentacja w wielu sporach sądowych dotyczących naruszenia praw do wzorów przemysłowych lub użytkowych, praw autorskich do kształtu produktów na rzecz klientów z branży FMCG, farmaceutycznej, opakowaniowej, budowlanej, motoryzacyjnej, handlowej,
 • Reprezentacja w sporze dotyczącym kolizji znaku towarowego i wzoru przemysłowego dotyczącego opakowań szklanych
 • Reprezentacja producenta wyrobów alkoholowych w sporze o naruszenie praw do wzoru użytkowego
 • Reprezentacja producenta wyrobów budowlanych i dekoracyjnych w sporach dotyczących zakresu ochrony wzoru użytkowego i w sporach dotyczących naruszenia praw do wzorów
 • Reprezentacja producenta zabawek w sporze o naruszenie praw do wzoru przemysłowego
 • Doradztwo na rzecz producenta maskotek reklamowych w związku z postępowaniem o naruszenie praw do wzorów przemysłowych
 • Reprezentacja producenta świec w postępowaniu o ochronę praw autorskich do kształtu produktów

 • Strategia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufnego know-how,
 • Sporządzanie regulaminów i umów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i poufnego know-how
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie roszczeń, zajęcie towarów, zabezpieczenie dowodów,
 • Odszkodowania i roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Umowy
 • Audyty prawne / compliance
 • Szkolenia: zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie

Przykładowe doświadczenie

 • Sporządzanie regulaminów i umów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Audyty prawne (due diligence) – ocena zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, rekomendacje dotyczące koniecznych działań zmierzających do udzielenia ochrony
 • Sporządzenie skargi konstytucyjnej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście roszczenia informacyjnego
 • Reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach dotyczących błędów medycznych
 • Doradztwo i reprezentacja w zakresie sporów dotyczących rozliczeń z NFZ
 • Audyty due dilligance podmiotów świadczących usługi medyczne
 • Umowy w zakresie badań klinicznych
 • Nieuczciwa konkurencja podmiotów świadczących usługi medyczne
 • Spory dotyczące wyrobów medycznych, produktów leczniczych i kosmetyków
 • Sądownictwo dyscyplinarne lekarzy
 • Ochrona dóbr osobistych podmiotów świadczących usługi medyczne
 • Strategia ochrony praw autorskich, w tym w branży e-commerce
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie praw autorskich
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie praw do kształtu produktów
 • Reprezentacja w sporach dotyczących utworów architektonicznych
 • Reprezentacja w sporach dotyczących fotografii
 • Reprezentacja w sporach dotyczących praw do wizerunku
 • Reprezentacja w sporach o plagiat
 • Zabezpieczenie roszczeń, zajęcie towarów, zabezpieczenie dowodów, roszczenie informacyjne
 • Odszkodowania i roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych
 • Umowy prawnoautorskie
 • Audyty prawne / compliance
 • Szkolenia – jak skutecznie chronić utwory; umowy i regulaminy dotyczące utworów; jak zarządzać portfolio praw własności intelektualnej

Przykładowe doświadczenie

 • Reprezentacja w głośnym sporze z powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy dotyczącej projektu wnętrz stadionu w Poznaniu (Euro 2012), zakończonym oddaleniem powództwa i ustaleniem granic praw autorskich architektów i dopuszczalności trybu z tzw. wolnej ręki
 • Reprezentacja w sporze o prawa do wynagrodzenie autora fotografii, w tym – przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentacja w znanym sporze dotyczącym autorskoprawnej ochrony kształtu produktu, zakończonym korzystnym wyrokiem Sądu Najwyższego
 • Reprezentacja w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • Reprezentacja w sporach o plagiat, w tym utworów naukowych
 • Strategia ochrony dóbr osobistych: kryzysy medialne; reakcja na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; decyzja o wystąpieniu na drogę sądową
 • Reprezentacja w sporach o naruszenie dóbr osobistych – osób fizycznych i osób prawnych
 • Reprezentacja w sporach o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy (czyn nieuczciwej konkurencji)
 • Reprezentacja w sporach dotyczących praw do wizerunku
 • Zabezpieczenie roszczeń, egzekucja zabezpieczenia, zabezpieczenie dowodów
 • Odszkodowania
 • Szkolenia – jak skutecznie reagować na kryzysy medialne, strategie PR

Przykładowe doświadczenie

 • Reprezentacja w głośnym sporze przedsiębiorstwa komunalnego z radnym, zakończonym pomyślnie dla klienta i oddaleniem wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
 • Reprezentacja w wieloletnim sporze o naruszenie dóbr osobistych spółki z redakcjami tygodników oraz TVP
 • Reprezentacja w sporze o naruszenie praw osobistych stowarzyszeń
 • Przestępstwa przeciwko mieniu - reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko mieniu (oszustwa księgowe, oszustwa ubezpieczeniowe, kradzież mienia znacznej wartości na szkodę pracodawcy)
 • Przestępstwa z zakresu obrotu nieruchomościami, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, przestępstwa oszustwa
 • Prawo autorskie – aspekty karne, naruszenie praw autorskich w pracach naukowych, plagiaty
 • Prawo własności przemysłowej – karne aspekty naruszenia praw do znaków towarowych
 • Ocena zgodności reklam i akcji promocyjnych z prawem
 • Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących reklamy, w tym reklamy porównawczej
 • Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących reklamy fałszywie przedstawiającej cechy produktów
 • Doradztwo w zakresie reklamy produktów sensytywnych (piwo, napoje alkoholowe, produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki)
 • Doradztwo w zakresie reklamy skierowanej do dzieci
 • Reprezentacja przed UOKiK w sprawach dotyczących reklamy
 • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych w reklamie i etykietach określonych produktów

Przykładowe doświadczenie

 • Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących reklamy porównawczej
 • Reprezentacja w sporach dotyczących reklamy fałszywie informującej o cechach produktów
 • Doradztwo w zakresie obligatoryjnej treści oznakowań produktów – branża FMCG, budowlana,
 • Opiniowanie kampanii reklamowych, regulaminów promocji, materiałów reklamowych
 • Doradztwo w zakresie oznakowania, etykiet, opakowań, informacji
 • Doradztwo w zakresie reklamy, opiniowanie kampanii reklamowych i materiałów reklamowych
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami w postępowaniach przed IJHARS, IH, Inspekcją
 • Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i UOKIK
 • Reprezentacja w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń konsumenckich
 • Wszystkie powyższe działania w odniesieniu do:
  1. suplementy diety
  2. preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt
  3. produkty zbożowe przetworzone i inna żywność dla dzieci
  4. żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
  5. środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała,
  6. produkty z pogranicza (borderline products)

Przykładowe doświadczenie

 • Opiniowanie oznaczeń i etykiet na rzecz znanych producentów napojów, żywności, suplementów diety
 • Opiniowanie projektów reklam i materiałów reklamowych
 • Reprezentacja producentów żywności w postępowaniach przed organami w postępowaniach przed IJHARS, IH, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i UOKIK,
 • Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących fałszywego informowania o składzie produktów i nieuczciwej reklamy
 • Weryfikacja regulaminów świadczenia usług i sprzedaży
 • Reprezentacja w trakcie kontroli i postępowań UOKiK oraz Inspekcji Handlowej oraz innych właściwych organów
 • Postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 • Reprezentacja producentów w postępowaniach kontrolnych i sądowoadministracyjnych związanych z oceną jakości produktów
 • Współpraca z jednostkami akredytowanymi, krajowe oceny zgodności, aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna
 • Oznakowanie CE
 • Spory sądowe dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji związanych z fałszywym oznaczeniem produktów
 • Sporządzanie, negocjowanie i zawieranie umów gospodarczych
 • Reprezentacja w sporach dotyczących niewykonania umów, rozwiązania umów i o zapłatę
 • Umowy agencji, dystrybucji, franchisingowe
 • Umowy przewozu i spedycji
 • Umowy sprzedaży i regulaminy sprzedaży
 • Regulaminy e-commerce
 • Umowy z konsumentami
 • Umowy o roboty budowlane i o dzieło
 • Umowy dotyczące projektów architektonicznych i urbanistycznych
 • Szkolenia – umowy handlowe, procedury związane z zawieraniem umów

Przykładowe doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz renomowanych producentów w związku z zawieraniem umów agencji, dystrybucji i umów franchisingowych
 • Reprezentacja w wielu sporach sądowych dotyczących wypowiedzenia umów handlowych
 • Wieloletnia obsługa jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw z branży transport i logistyka – w zakresie umów i sporów sądowych
 • Dostosowywanie międzynarodowych wzorców umów do prawa polskiego
 • Reprezentacja w sporach z konsumentami
 • Reprezentacja w postępowaniach przed UOKiK i SOKiK oraz SN