POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu przez Kancelarię Państwa danych osobowych.

ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANCELARII

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wędrychowska Karpińska Aleksandra Kancelaria Radcy Prawnego” z siedzibą w Jeżykowie, przy ul. Leśnej 66, NIP: 9720465393, REGON: 634561101 oraz Maria Gutowska-Ibbs, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Gutowska - Ibbs" z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 15, 61-782 Poznań, NIP: 9720269083, REGON: 300074288, („ADO”, „Administrator” lub „Kancelaria”).
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z ADO pod dedykowanym adresem poczty elektronicznej: [***] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Wędrychowska-Karpińska, Gutowska-Ibbs adwokaci i radcowie prawni s.c. ul. Wodna 15/5, 61-782 Poznań.


WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, oraz adresu poczty elektronicznej jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej („Umowa”). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • i. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO: w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ADO lub w których ADO uczestniczy oraz o działalności ADO, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z domeną Kancelarii;
  • ii. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez ADO z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z ADO;
  • iii. art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ADO;
  • iv. art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA KANCELARII

 1. Celami, dla których ADO przetwarza dane osobowe jest:
  • i. zawarcie i realizacja Umowy;
  • ii. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię, jako ADO;
  • iii. udokumentowanie wykonania Umów dla celów podatkowych;
  • iv. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Kancelarię w związku z poniesioną przez Kancelarię szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Kancelarii;
  • v. zapewnienie najwyższej jakości usług Klientom Kancelarii;
  • vi. działanie w celach analitycznych i statystycznych.
 2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ADO przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.


PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

 1. Kancelaria przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  • i. zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
  • ii. upoważnionym pracownikom i współpracownikom ADO.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe:
  • i. pozyskane w związku z zawartą Umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Klienta lub Kancelarii, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później;
  • ii. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako ADO.


PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Kancelarii.
 2. Zgodnie z RODO każdemu Klientowi przysługuje:
  • i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • ii. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • iii. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • v. prawo do przenoszenia danych;
  • vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez Kancelarię, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Kancelaria nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarie mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. W tym zakresie, pragniemy wskazać, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest dozwolone, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że: państwo trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 49 ust. 1 ust. 2 RODO). W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, przekazywanie danych osobowych będzie mogło odbywać się bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikał ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.
 2. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.


POLITYKA COOKIES

 1. Kancelaria może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Zbierane przez nas pliki cookies nie są niezbędne dla działania Kancelarii ani jej strony internetowej, są one zbierane w celach takich jak:
  • i. monitorowanie ruchu na stronie internetowej Kancelarii;
  • ii. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z strony internetowej Kancelarii.
 2. Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.